Комунальний заклад "Болградська спеціальна школа Одеської обласної ради"

Річний звіт діяльності закладу

 

           Аналіз

         роботи школи за 2021-2022 навчальний рік

Наша країна переживає зараз дуже складні часи. В умовах введення в Україні воєнного стану, викликаного збройною агресією Росії, освітяни - на своєму вчительському трудовому фронті. Працюють сумлінно, відповідально ставляться до виконання посадових обов’язків і вже цим наближають перемогу.

Кожен черговий життєвий виклик змушує людину швидко адаптуватись до нових умов існування. Навіть попри негаразди та важкі періоди життя, всередині нас мобілізується щоразу більше внутрішніх сил, які допомагають й далі якісно та успішно застосовувати професійні навички. Нищівна війна увійшла розділила життя на «до та після». Життєві цінності в черговий раз піддалися перегляду і виявилося, що для щастя простій людині потрібно надзвичайно мало, а в першу чергу мир на землі. Всім нам довелося відкрити внутрішні резерви й в нових умовах сьогодення робити свій внесок в спільну перемогу України. 

У 2021 – 2022 навчальному році колектив закладу  перший  рік працював над реалізацією проблеми: «Створення єдиного освітньо – корекційного та інформаційно – розвивального простору, як необхідної складової формування компетентної життєтворчої особистості».

Педагогічна діяльність школи здійснювалась згідно з вимогами регіональних програм розвитку освіти на основі диференціації і індивідуалізації, особистісно-орієнтованого підходу до учнів в освітньому процесі.

Згідно з перспективним планом роботи школи на 2021–2026 роки (затверджений засіданням педради від 27.08.2021 р. №1) уся навчально-виховна діяльність педагогів у минулому навчальному році підкорялась наступному напрямку: «Формування в школярів позитивної мотивації до навчальної діяльності та саморозвитку в контексті компетентісного підходу до навчально – виховного процесу».

У межах вирішення цієї проблеми перед колективом школи було поставлені такі завдання:

- забезпечення права дітей з порушеннями слуху та мови на здобуття відповідного рівня загальної середньої освіти згідно з їх можливостями, здібностями, з урахуванням індивідуальних фізіологічних та психічних особливостей;

- забезпечення соціалізації та підготовки осіб з порушеннями слуху та мови до повноцінного та соціально активного самостійного життя шляхом спеціально організованого освітнього процесу;

-  надання кваліфікованої методичної і консультативної допомоги сім’ям, батькам або особам, які їх замінюють, у нагляді, вихованні та навчанні дітей з особливими освітніми потребами;

- надання комплексної педагогічної, психологічної, корекційно-розвивальної допомоги дітям, які потребують корекції порушень фізичного та (або) розумового розвитку;

- формування у здобувачів освіти громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;

- забезпечення діяльнісної спрямованості навчання, яке передбачає  постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практичну його спрямованість;

- зосередження педагогічного колективу на цілеспрямованості, системності і єдності діяльності в змісті освіти;

- всебічний розвиток дітей з вадами слуху та мови, її талантів, відповідно до вікових та індивідуальних психофізичних особливостей і потреб; формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості;

- розвиток  комунікативних компетентностей, як передумови успішної адаптації учнів з порушенням слуху до самостійного життя;

-  формування належного рівня інформаційної культури кожного учасника освітнього процесу.

 Діяльність школи була спрямована на реалізацію завдань, які  визначені у таких нормативних документах:

-  Конституція України

- Закони України: «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про охорону дитинства»;

- Концепція державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами;

- Національна стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 рр.;

-  Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

- Інші законодавчі акти України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти Міністерства освіти і науки  України, Департаменту освіти і науки  Одеської обласної державної адміністрації;

- Статут;

- Перспективний план розвитку школи;

- Освітня програма;

- Основні положення Концепції «Нова українська школа».

 

У рамках вирішення цих завдань проводились педради, на яких констатувався рівень організації корекційно-компесаторних напрямків, планувались заходи, спрямовані на покращення теоретичної та практичної складової зазначених питань. До підготовки педрад залучались, як завжди, усі члени педколективу. З метою поглиблення аналізу стану роботи за окремими напрямками відвідувались уроки і виховні заняття але не в повному обсязі; вивчалась методична література, сучасний передовий сурдопедагогічний досвід;  створювались презентації. Матеріали кожної педради систематизувались в окремі папки. Педради за темами: «Формування позитивних мотивацій до навчальної діяльності учнів, їх пізнавального інтересу як складової освітньої діяльності спеціальної школи», «Організація харчування відповідно до нових норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305)», «Інноваційні підходи до формування у дітей з особливими освітніми потребами стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності як важливого фактора формування соціально активної особистості», «Забезпечення комфортних й безпечних умов навчання і виховання учнів спеціальної школи в сучасному освітньому середовищі, вільному від будь-яких форм насильства та дискримінації», «Управління саморозвитком учнів з вадами слуху та мовлення – один з головних чинників формування усвідомлення навчання впродовж всього життя», «Про підсумки атестації педагогічних працівників», «Формування громадянської компетентності в вихованців спеціальної школи як складового чинника становлення життєтворчої особистості»,.. - це справжня школа педагогічної майстерності, демонстрації передового досвіду, рівня креативності, а також здібностей  вчителів і вихователів до реальної самооцінки власних досягнень, успіхів, невирішених проблем  і недоліків.

Головним завданням методичної роботи у закладі було визначено науково-методичне забезпечення освітнього процесу, організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних працівників, забезпечення їх професійною інформацією, виявлення та вивчення педагогічного досвіду, допомога в розробці та впровадженні інноваційних освітніх програм, методик, технологій.

Протягом навчального року позитивну роль у підвищенні рівня володіння педагогами спеціальними питаннями навчання та виховання  дітей з вадами слуху та мови зіграли методичні комісії, які під керівництвом Тимошенко С.П., Арабаджи Н.Д., Дерментлі Н.В. продовжують набувати творчості та глибини. Керівники методичних комісій завжди відповідально та творчо ставляться до планування. Для того, щоб плани сприяли послідовності в роботі, діяльність методичних  об’єднань за минулий навчальний  рік завжди глибоко аналізується. А потім у плани   включаються  теми теоретичного й практичного спрямування,  які тісно пов’язані з проблемою, над якою працює школа. Кожне засідання комісій наочне, цікаве, корисне.

              У 2021 – 2022 навчальному році методична рада школи (Чернігова А.С.)  організовувала  методичне забезпечення навчально-виховного процесу, методичну роботу пе­дагогічних кадрів, сприяла пошуку та використанню в навчально- виховному процесі сучасних організаційних форм, методів і прийомів дистанційного навчання й виховання, нових освітніх технологій; створювала колектив однодумців.

Самоосвіта педагога – це складова моделі розвитку ключових компетентностей педагогів і один із шляхів реалізації проблеми. Сьогодні важливим є не тільки вміння оперувати власними знаннями, а й бути готовим змінюватись та пристосовуватись до нових потреб ринку праці, оперувати та управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатися впродовж життя. Результатом цього є самодостатня, творча особистість педагога. Професійне самовдосконалення педагога здійснювалось через самоосвіту, а також через активну участь у різноманітних методичних заходах. Саме з цією метою в планах роботи методичних об’єднань були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи: самостійна робота над методичною темою, самоосвіта, курсова підготовка, консультування, опрацювання фахових журналів і методичної літератури. У грудні місяці був складений та затверджений наказом орієнтовний план підвищення кваліфікації педагогів закладу. А з 01 січня 2020 року набрав чинності новий Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково – педагогічних працівників. Педагоги закладу підвищували кваліфікацію за різними формами та видами, які вони обирали самостійно. Майже 100% педагогів  вже пройшли курсову перепідготовку у 2022 році.

Протягом року  педагоги закладу брали активну участь в онлайн-конференціях, інтернет-марафонах, вебінарах, тренінгах, де розглядаються важливі питання реформування освіти, розбудови Нової української школи, надання освітніх послуг під час воєнного стану.

 

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Атестація педагогічних працівників школи у 2021-2022 навчальному році проводилась згідно «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України», затвердженого наказом МОН України №930 від 06.10.2010 року, та наказу Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 20.12.2011р. за №1473 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», плану роботи атестаційної комісії закладу.

Адміністрацією школи та атестаційною комісією своєчасно було виконано такі заходи: у вересні проведено коригування плану атестації на наступний навчальний рік, створено атестаційну комісію, узгоджено її склад, видано відповідні накази. Педагогічний колектив був ознайомлений із списком педагогічних працівників, що атестуються. Методичні матеріали вчителів та вихователів,  що атестуються, узагальнено у папках та на електронних носіях.

Достатньо уваги було приділено опрацюванню законодавчої, правової та нормативної документації з питань атестації педагогічних працівників.

У 2021-2022 навчальному році проведено атестацію 5 педагогічних працівників: Біцукової С.М., Івчук М.О., Петрової В.Д., Кауфман О.І., Пащенко О.В. Всі педагоги, які атестувались, під час співбесід з адміністрацією, профспілковим комітетом, методичною службою; при вивченні їх системи та досвіду роботи; при проведенні відкритих уроків та занять; при організації педагогічних читань демонстрували професіоналізм, відповідальність, творчість, нові знання. При проведені атестації не було виявлено порушень щодо дотримання Положення про атестацію, з питань про присвоєння педпрацівникам кваліфікаційних категорій. Безконфліктність організації і проведення атестації забезпечувалась доброзичливими взаєминами між педагогами, що атестуються та членами атестаційної комісії, готовністю їх до конструктивної та результативної роботи, відкритістю планування та дотримання норм і правил проходження атестації в умовах воєнного стану. Нажаль ні всі заплановані заходи були проведені у зв’язку із дистанційним навчанням. Документальне оформлення атестації відповідає вимогам Типового положення про атестацію. Протоколи засідань атестаційної комісії складено вірно, накази є у наявності і відображають сутність ходу атестації. Педагогічні працівники  були своєчасно ознайомлені з атестаційними листами, атестаційні листи отримані ними в відповідний термін. У рамках атестації  деякі педагоги виступали на засіданнях м/к з творчими звітами.  Педагоги ділились своїми знахідками, методичними доробками, знайомили колег з технологією власного досвіду. Педагоги читали повідомлення за темою, демонстрували презентації, відеоматеріали. Творчі звіти майже всіх педагогів були конкретні, цікаві, корисні, наводилися приклади із власного досвіду роботи, застосовували ІКТ.

Для того, щоб досягти значних успіхів у своїй практичній діяльності, сучасні педагоги нашої школи вміють правильно використовувати принципи і методи педагогічної технології, вміло користуватись показниками та інструментарієм впливу на особистість дітей. 

        Адміністрацією школи та ПК були проведені співбесіди з педагогами, котрі атестувалися у 2021-2022 н.р..  Ця робота  організована по напрямках:  знання  програми і пояснювальної записки; календарні і щоденні плани, ведення журналів, зошитів; дидактичний наочний матеріал; вивчення особистих справ, індивідуальних психологічних особливостей учнів; взаємовідносини з учнями та їх батьками; взаємовідносини  між усіма педагогами класу; вивчення нормативних документів, методичної літератури, розширення загального кругозору; робота з проблеми; залік з дактилю; взаємовідносини з психологом.

          Проведена педагогічна діяльність дозволила розпізнати професійні і особистісні особливості педагогів, виявити домінуючі труднощі: недостатнє володіння українською мовою; відсутність навичок володіння методами практичної

роботи при здійсненні диференційованого підходу до учнів; труднощами під час виховної роботи.

Колеги  представили різноманітний дидактичний матеріал, добрі знання сучасних вимог до організації навчально-виховної роботи  у спеціальній школі, професіоналізм, відповідальність, творчість, нові знання. У членів атестаційної комісії залишились приємні враження від усіх педагогів.

 

              Результати атестації педагогічних працівників у 2021-2022 н.р.:

За результатами атестації – здійснювати оплату за 11 тарифним розрядом підтверджено 4 педагогам: Біцуковій С.М., Івчук М.О., Петровій В.Д., Кауфман О.М.. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» вихователю Пащенко О.В..

 

                                            НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

Педагоги: Арабаджи Н.Д., Волканова Л.М., Чипчиу В.І., Чувакіна В.П., Ротар С.А., Чобан В.М., Біцуков М.Г., Пічугіна Л.І., Широкова Л.В., Касаджик А.Ф., Тимошенко С.П., Дерментлі Н.В., Чобан В.М., Чебанова Т.В. приймають  участь у роботі фахових методичних комісій  Болградського районного відділу освіти; адміністрація закладу – колегії відділу освіти Болградської райдержадміністрації,  Департаменту освіти і науки Одеської облдержадміністрації. Соціальний педагог Ротар С.А. та практичний психолог Широкова Л.В. також приймають участь у роботі методичного об’єднання соціально-психологічних служб спеціальних закладів обласного підпорядкування.

У зв’язку із введенням воєнного стану в Україні  6 педагогів закладу підготувавшись  у лютому місяці до участі у місячнику за темою: «Формування у дітей з особливими освітніми потребами під час уроків та занять позитивної мотивації до навчальної діяльності та саморозвитку не мали змоги провести уроки та заняття. Тільки 1 педагог  - Дерментлі Н.В. встигла дати урок. Проведений  урок відзначився різноманітністю прийомів і методів навчання, форм його організації. Дерментлі Н.В. творчо працюючий педагог,  в котрий раз показала свою професійну майстерність. Створення ситуацій успіху підтримані атмосферою доброзичливості, привітності, увагою до дітей з низькою пізнавальною активністю з низькими комунікативними якостями.

Адміністрацією закладу, керівниками методичних комісій вивчений стан наступних розділів навчально-виховного процесу: предметів «Інформатика», «Ритміка», дотримання єдиних вимог НУШ педагогами 1 класу. Заплановане вивчення стану викладання української мови та стан роботи вихователів 6-11 класів (корекційний напрямок)  через воєнні дії перенесено на 2022-2023 н.р..

Також   вчителі та  вихователі  мають успіхи в опануванні сучасних онлайн-інструментів для дистанційного навчання, а також в питаннях розробки онлайн-уроків в умовах дистанційного навчання, зокрема з використанням нових сервісів ZOOM, Classroom, Google Meet. Підвищенню їх активності сприяла взаємодопомога, особисте консультування. Взагалі вільно та на доброму рівні володіють комп’ютерними технологіями з метою використання їх у навчально-виховному та корекційно - реабілітаційному процесі вже  85% педагогів.

 

РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ УЧНІВ У ОЛІМПІАДІ

Олімпіада в початковій школі - засіб виховання сумлінного ставлення дітей до навчання, яка створює умови для вияву обдарованих дітей.

Підготовка до олімпіад здійснювалась протягом навчального року. Завдання були підібрані з урахуванням програмових вимог.

Олімпіада подобаються дітям та зацікавлюють їх, це є підсумок набутих знань, умінь і навичок.

У 21грудня місяці 2021 року проведена «Олімпіада з математики». Проводила її вчитель початкових класів Касаджик А.Ф. яка підготувала презентацію.  В олімпіаді прийняли участь учні 1 - 4 класів, які з бажанням приймають участь у змаганнях, намагаючись перемогти.

 Комплект олімпіадних завдань охоплював вивчений учнями матеріал з різних розділів курсу математики відповідно до типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти 2018р. (НУШ) за попередні роки навчання та з тем, які учні опанували до терміну проведення олімпіади. Комплект завдань для кожного класу містив 5-8 завдань. А для учнів 6-11 класів  - це удосконалення обчислювальних навичок. Підготовка до олімпіад здійснювалась протягом навчального року. Завдання були підібрані з урахуванням  індивідуальних особливостей учнів кожного класу та програмових вимог. Завдання були не складними а цікавими, та вимагали вміння застосовувати набуті знання на практиці. Діти були дуже зацікавлені роботою. Всі учні нагороджені грамотами за участь в олімпіаді. Матеріали олімпіади були оформлені у папку.

 

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

 

Підвищення якості дошкільної освіти перебуває в прямій залежності від рівня професійної компетентності педагогічних кадрів. За сучасних умов реформування освіти радикально змінюється статус педагога, його освітні функції, відповідно змінюються вимоги рівня професіоналізму. На сьогодні ми відзначаємо затребуваність педагога творчого, компетентного, здатного до розвитку свого особистого потенціалу, і як показують останні події, є попит на сучасного,  ІКТ-компетентного педагога. Успіх роботи дошкільного закладу багато в чому залежить від того, як налаштована методична робота.

      В дитячому закладі функціонує три вікових груп:

– 1 молодша група  –  з 3 до 4-х років;

– 1 середня група – 4-5-й рік життя;

– 1 старша група  5-й – 6-й рік життя;

Створюючи умови для оптимального розвитку дітей в дошкільному відділенні, упродовж навчального року колектив цілеспрямовано працював над збагаченням та оновленням розвивального середовища в кожній  віковій групі; виконував поставлені завдання відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та Програми виховання і навчання дітей від трьох до семи років «Я у світі» (молодша і середня групи), «Впевнений старт» (старша група), рекомендацій МОН України «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільному навчальному закладі».

Матеріали для вихователя включають:

• книгу вихователя;

• набір плакатів для групової роботи з дітьми;

• хрестоматію літературно-художніх творів з методикою використання «Коло книги» для дітей середнього дошкільного віку.

Матеріали для дитини:

• індивідуальний ігровий набір;

 • альбом з художньо-творчої діяльності. Книга для батьків.

 Книга вихователя містить вступну частину (теоретичні засади, психолого-педагогічні умови реалізації програмових завдань, коментар до основних форм, методів, засобів), перспективне планування (теми, підтеми, ідеї), календарне планування (підтеми, дні + ідеї, зміст роботи). Організаційно-методичні основи роботи за програмою та навчально-виховним комплексом:

 • тривалість навчального року – 40 тижнів, що передбачає проходження 13-и тем, кожна з яких триває 3 тижні (крім першої і останньої – 2 тижні). Одним з перспективних напрямів оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку є застосування компенсаторних механізмів впливу музики на дитину через сублімацію негативних емоцій і переживань у музичну творчість. Це, своєю чергою, сприяє формуванню стійкості характеру, підвищенню рівня розумового розвитку і сталості емоційно-вольової сфери дітей.

В кожній віковій групі створена база щодо оснащення педагогічного процесу та розвивального середовища. Для вирішення цього завдання педагогами закладу було підібрано та систематизовано матеріал логопедичного напрямку для виявлення мовленнєвих недоліків у дітей дошкільного віку. Водночас з обов’язковими формами роботи у щоденному житті, колектив дошкільного закладу використовує різноманітні оздоровчі технології: пальчикову гімнастику, дихальну гімнастику, психогімнастику, гімнастику для очей, корекційну гімнастику та профілактика плоскостопості. Педагоги дошкільного закладу є активними учасниками методичних комісій початкових класів.

Корекцію мовленнєвої діяльності здійснюють педагоги логопедичних груп  за 7 освітніми напрямами :

Вироблення мотиваційно – активізувальної компетентності (розвиток в дошкільників пізнавальної та мовленнєвої активності).

Формування динамічно – мовленнєвої компетентності (розвиток в дітей артикуляційного, дихального  й голосового апаратів, просодичних компонентів мовлення (дикція, темп, ритм, інтонація, наголос).

Становлення фонетико – фонематичної компетентності. (формування та розвиток : - слухової уваги та пам’яті ; слухового контролю; фонематичних уявлень; правильної звуковимови; складової структури слів; різних видів звукового аналізу та синтезу).

Розширення словниково – смислової компетентності  (збагачення словника дітей самостійними частинами мови).

Іменниками                                       Дієсловами

Прикметниками                                прислівниками

Підвищення морфолого – семантичної  компетентності (формування та розвиток вміння використовувати форми словотворення:

А) іменник ;

Б) прикметник;

В) дієслово

         Удосконалення граматично – значеннєвої компетентності (уточнення граматичних категорій самостійних частин мови).

          Розвиток синтаксично – інформативної компетентності.

- Робота над реченням (сурядні й підрядні словосполучення, прості синтаксичні, пасивні, порівняльні, складні синтаксичні).

- Робота над текстом (смисловий контроль, описові розповіді, розповіді за епізодичними, сюжетними картинками, їх серіями, переказ,  самостійне складання невеличких казок чи оповідань).

Всі  зазначені види складають:

МОВЛЕННЄВУ ПОЛІКОМПЕТЕНТНІСТЬ ДОШКІЛЬНИКА

цілеспрямований успішний результат логокорекційної роботи – ПОВНОЦІННЕ ОПАНУВАННЯ  МОВЛЕННЯМ.

 

ПРО ЗАСВОЕННЯ ПРОГРАМОВОГО МАТЕРІАЛУ ТА РІВЕНЬ РОЗВИТКУ  ДІТЕЙ СТАРШОЇ МОВНОЇ ГРУПИ

 

«Кваліметрична модель обстеження»

 

       У старшій мовної групі  на 1 вересня було 13 дітей, з них 3 дівчинки та  10 хлопчиків.

               Протягом року діти розвивалися відповідно до віку, вивчали програмні матеріали та показали позитивну динаміку у всіх напрямках розвитку.

                Робота в старшій групі планувалась та виконувалась відповідно річного плану розробленого на основі освітньої програми «Впевнений старт».

              Поставлені цілі досягнути в процесі здійснення різноманітних видів діяльності:

Ігровій, комунікативної, трудової, пізнавально-дослідницької, продуктивній,  музично-художньої та читання художньої  літератури.

            Всі види діяльності представляють основні напрямки розвитку  дітей:  фізичний, пізнавально-мовленнєвий, художньо-естетичний, соціально - особистісний.

             Цей рік був дуже важкий але ми дуже велику увагу приділяли здоров’ю дітей і  вирішуючи завдання збереження і зміцнення здоров’я дітей, у своїй роботі використовували різноманітні форми і методи: щодня проводилася  і проводиться ранкова гімнастика, дихальні вправи, пальчикова гімнастика, фізкультхвилинки, дидактичні, рухливі ігри та вправи на протязі дня.

              Розвиваюче середовище створене з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей, ігрові центри облаштовані з урахуванням гендерного виховання, всі центри поповнюються новими посібниками, іграми.     

Згідно вимогам до оформлення сюжетно-рольових ігор: всі ігри розташовані в спеціально оформлених пластикових коробах, це: «Пожежники», «Перукарня», «Лікарня», «Прання», «Магазин»;  за цій рік був виготовлений такий дидактичний матеріал до лексичних тем; - «Сам собі казкар», мнемотаблиці до казок (тіньові); «Назви героїв казки», «Віднові числовий ряд», «Сусіди числа», дидактична гра «Добрі чи погані казкові герої», «Група предметів», «Весела геометрія», «Розумні смужки» нажаль не має нових іграшок.

У групі створені всі умови для психологічного комфорту в ігровому куточку. Багато ігор для розвитку колективізму, комунікативних навичок. Також намагаємося виховувати в дітях почуття співпереживання іншим людям через використання ігрових ситуацій. Дітям подобається грати з дрібними іграшками. Для розвитку конструктивної діяльності хлопчиків і дівчаток в групі в наявності різний будівельний матеріал і Lego-конструктор.

               У групі у вільному доступі для дітей є необхідні матеріали для художньої творчості дошкільнят (олівці, папір, різні розмальовки). Дитячі творчі роботи виставляються на стенді «Талановиті рученята», «Яскраві таланти».

              Для формування у дітей елементарних математичних уявлень зроблені  дидактичні матеріали для навчання дітей лічби, розвитку уявлень про величину і форму предметів, цифри і розвиваючі ігри.

              Для мовного розвитку є книжковий куточок відповідно до віку дітей, добірка тематичних ілюстрацій.

У навчально-освітній та повсякденній ігровій діяльності діти отримали знання про працю людей, про сезонні зміни в природі, про необхідні умови для росту рослин, про домашніх і диких тварин, птахів перелітних і зимуючих, про стан води.

У групі створений куточок живої природи, у якому діти слідкують за проростанням цибулі, квітів, жита, с задоволенням спостерігають та годують за рибками у акваріумі. Проводилось багато розмов про явища суспільного життя, про рідну країну, про членів сім ї та про турботу один про одного.

У групі був зроблений пальчиковий, настільний ляльковий театр. Діти з великим задоволенням грають та виконують відповідні ролі. Через театралізацію, інсценівки казок діти постійно збагачують свій словниковий запас, вони стають цікавими співрозмовниками, між ними відбувається діалог, проявляється активний пізнавальний інтерес до навколишнього середовища, вдосконалюється творчість.

            Протягом  навчального року діти нашої групи з великим задоволенням брали участь у тематичних святах: «Золота осінь», «Святий Миколай»,  «Новий рік».

              Протягом всього навчального року проводили індивідуальну роботу з дітьми по формуванню умінь і навичок з художньо - естетичного розвитку: удосконалювали техніку малювання, ліплення, розвивали творчі здібності, дрібну моторику рук.

            Постійно приділяли увагу формуванню навичок особистої гігієни, закріпленню трудових навичок, продовжували роботу по закріпленню правил безпеки дітей у побуті, в місцях скупчення людей, правил дорожнього руху.

            Виховували у дітей впевненість в собі та своїх можливостях, розвивали ініціативність, самостійність. У групі систематично проводилася робота по взаємодії з батьками. Є  батьківська група у cоціальній мережі Viber, наочно- стендова інформація «Для вас батьки» , «Куточок логопеда», «Куточок звуковимови» - який показує досягнення дітей; куточки з творчими роботами дітей. У свою чергу батьки  охоче йшли на контакт і намагалися брати участь у всіх спільних заходах групи.

           Спільно з батьками були організовані виставки робіт, що проводяться у навчальному закладі «Золота Осінь», «Новий рік».

Було проведено тестування з математики, зі зв’язного мовлення за результатами якого була показана дуже позитивна динаміка оволодіння математичними  вміннями та навичками; вмінням розгорнуто відповідати на запитання.

Виконували тестування з математики  10 дітей (не виконували роботи Кушнарьов А., Петря Д.):

Високий рівень – 0 дітей

Достатній рівень – 5 дітей (Кулінський А., Тіторов Т., Чентулов В., Матвєєв М., Ротар А.).

Середний рівень  -  3 дитини (Микитчак Д, Кірчу А., Тодоров А.).              

Низький рівень – 2 дитини ( Руссєва К., Петров А.  за індивідуальними завданнями, за допомогою батьків).

Виконували тестування з розвитку зв’язного мовлення  10 дітей (не виконували роботи Кушнарьов А., Петря Д.):

Високий рівень  – 0 дітей

Достатній рівень -    4 дитини  (Кулінський А., Ротар А., Матвєєв М., Чентулов В.)

Середний рівень  -  3 дитини ( Тіторов Т., Кірчу А., Микитчак Д.)             

Низький рівень – 3 дитини (Тодоров А.), (Руссєва К., Петров А.- виконували індивідуальними завданнями, за допомогою батьків).             

Оцінити динаміку досягнень вихованців, ефективність форм і методів роботи дозволяє моніторинг досягнення дітьми «кваліметричним методом» та планових підсумкових результатів освоєння основної загальноосвітньої програми, який показав позитивну динаміку в рівні оволодіння необхідними вміннями та навичками по всім освітнім областям. Враховуючи досягнення і перспективи розвитку у 2021-2022 н.р., педагогічний колектив в 2022-2023 навчальному році буде спрямовувати свою діяльність на розв’язання основних пріоритетних завдань.

 

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ:

1. Активізувати роботу з дітьми з формування сенсорно-пізнавальної та математичної компетенції.

2. Забезпечити наступність та взаємодію в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу і початкової школи для створення єдиної динамічної та перспективної системи, спрямованої на без кризовий розвиток дітей в умовах освітньої реформи «Нова українська школа».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

 

                                  ПОЧАТКОВІ КЛАСИ

 

Перший уроку 2021/2022 навчальному році провели вчителі початкових класів на тему: «Казкова подорож в країну знань і мрій». Вчителі ознайомили учнів зі шкільним життям, дали першокласникам уявлення про школу; формували в учнів інтерес до знань, прагнення їх здобувати. Розвивали пам'ять, мислення, бажання творчо працювати. Сприяли вихованню почуття любові до школи, як до рідної домівки; вміння згуртувати дитячий колектив; ввести його у велику шкільну сім’ю.

Виховувала любов до книги, знань, своїх однокласників, до людей, до України, культурної спадщини нашої держави. Під час першого уроку підготували цікаву презентацію Power Point, котра допомогла розкрити зміст теми, зробила урок насиченим та ефективним.

       Свою діяльність педагоги  початкових класів спрямовують на пошук наукових новинок, на створення творчої атмосфери, а головне на створення корекційно-компенсаторних умов в навчально-виховному процесі. Для реалізації проблеми школи керівником методичної комісії початкових класів була запланована тематика засідань:

1. Формування позитивних мотивацій до навчальної діяльності учнів, їх пізнавального інтересу як складової діяльності спеціальної школи.

2. Формування громадянської компетентності вихованців спеціальної школи як складового чинника становлення життєтворчої особистості.

3. Інноваційні підходи до формування стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності як важливого фактора формування соціально активної особистості під час навчально-виховного процесу

4. Управління саморозвитком - один з головних чинників формування усвідомлення навчання впродовж всього життя під час навчально-виховного процесу.

Були опрацьовані: навчально-методичні посібники:  «Нова українська школа: український правопис у системі формування орфографічної компетентності в учнів початкової школи» (авт. Воскресенська Н.О., Коновалова М.В., Літвінова І.М., Якименко О.О.), «Нова українська школа: Дидактичні основи STREAM освіти в початковій школі» (авт. Вакарін С.І.),  «Нова українська школа: інноваційна система оцінювання результатів навчання учнів початкової школи» (авт. Онопрієнко О.В.), «Нова українська школа: дидактичні особливості організації навчально-ігрової діяльності учнів 1-2 класів» (авт. Копосов П.Г.), «Нова українська школа: методика навчання математики у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах інтегративного і компетентнісного підходів» (авт. Скворцова С.О., Онопрієнко О.В.),  «Нова українська школа: розвиток критичного мислення в учнів початкової школи» (авт. Пометун О.І.).

 

Впровадження нових Державних стандартів початкової загальної освіти

 

За новим Державним стандартом  початкової загальної освіти 1 вересня 2021 року  відкрився  ще один логопедичний клас, у якому навчалося 7 учнів. У класі створені необхідні умови для їх навчання та розвитку. Тут працювали: Карабуля Н.О. - вчитель початкових класів, Чебанова Т.В . вчитель-логопед та Карабуля Н.О. - вихователь класу.

Для облаштування нормативного навчального  простору 1 класу були отримали  нові парти, ноутбуки, телевізор, принтер, конструктори LEGO, плакати, роздатковий дидактичний матеріал  і  т.д. У класі вісім осередків.

Освітній простір організовано таким чином, щоб учитель міг спостерігати за діяльністю дітей в усіх осередках. Дизайн кабінетів спрямований на розвиток дитини та мотивацію до навчання. Учні володіють інформацією про тему тижня, знають призначення осередків, вільно спілкуються, працюють в групах, парах. Для організації освітньої діяльності вчитель проводила ранкові зустрічі, використовували LEGO 6 цеглинок, учні забезпечені підручниками та зошитами.

 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

 

Через  воєнний стан батьки і діти опинились у полоні своїх комфортних домівок. Нажаль, одразу ми не були готові до такого швидкого розвитку подій. Але поступово роботу вдалося налагодити.

Згідно  Державного стандарту початкової освіти педагоги: Карабуля Н.О. – вчитель 1 класу, Касаджик А.Ф. – вчитель 2 класу, Москальова Л.Г. – 3 класу, Тимошенко С.П. – вчитель 4 класу впроваджують формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів, мають право на вільний вибір форм навчання, самостійно переносити теми уроків відповідно до засвоєння учнями навчального матеріалу, визначати кількість годин на вивчення окремих тем. Оцінювання навчальних досягнень учнів Нової української школи здійснюється вербально. Педагоги впроваджують формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів. За формувальним оцінюванням відстежують особистісний розвиток дитини та перебіг опанування нею навчального досвіду як основи компетентності. Педагоги часто здійснюють зворотній зв’язок із дітьми, коли коментують результати їх робіт. Мотивація дітей зростає, адже вони бачать, що вчитель цікавиться їхньою роботою та спрямовує їх подальшу діяльність. Педагоги НУШ  виготовляють індивідуальні картки для «Щоденні 3», картки для списування з завданнями для удосконалення навичок письма «Щоденні 5» це методична система, яка навчає учнів працювати самостійно, розвиває креативність, уміння мислити нестандартно: читання для себе - «Щоденник читача», письмо для себе за коротким уривком діти мають відгадати назву казки, записати її у відповідні клітинки, списати уривок, розфарбувати героя.  Кожна картка має 2-3 завдання, призначені для самостійної роботи учнів на уроці, а також контролю їхніх знань збоку батьків: предмету «Я досліджую світ» для експрес-контролю.

1-2 класи - Формувальне оцінювання. Вчимо учнів оціночній самостійності за допомогою: «Шкали настрою», «Чарівної торбинки», «Емоційного світлофору», «Терезів успіху», «Шкали успіху», «Чарівна лінієчка» - ПАС.

Орієнтовні вимоги до оцінювання результатів навчання учнів третіх класів за вищезазначеними рівнями наведено в додатку до Методичних рекомендацій (додаток 1). Підсумкове тематичне оцінювання здійснюється за результатами виконання діагностичних робіт, розроблених на основі компетентнісного підходу, які можуть бути усними чи письмовими, у формі тестових завдань, цифровій формі (зокрема тестування в електронному форматі), комбінованої роботи, практичної роботи, усного опитування тощо.

Завдання для діагностичних робіт розробляються з урахуванням обов’язкових результатів навчання та відповідних умінь, рівні сформованості яких визначено у додатку до Методичних рекомендацій (додаток 1). Форми і види оцінювання, зміст завдань учитель обирає самостійно з урахуванням особливостей учнів класу. Оцінювання діагностичних робіт здійснюється у відповідності до критеріїв оцінювання результатів навчання, визначених у додатку до Методичних рекомендацій (додаток 1). Інформація щодо оцінювання у зведеному обліку результатів навчання та у свідоцтві досягнень (I семестр) були тотожні (у додатку 2 до Методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів третього класу Нової української школи, Наказ МОН України від 16. 09. 2020 р. №1146).

Під час проведення підсумкового (тематичного, семестрового) оцінювання визначається рівень сформованості кожного загального навчального результату, визначеного Державним стандартом початкової освіти, у відповідності до логіки та послідовності його формування згідно з навчальною програмою. Результати проведення діагностичних робіт у класному журналі не фіксуються – II семестр.

4 клас - Тимошенко С.П., виготовила щоденник формувального оцінювання учнів: «ЯК Я НАВЧАЮСЯ?». Вчитель визначає в якій сфері потрібно поліпшити знання або вміння  та допомогти їм краще підготуватися до наступного оцінювання у цієї сфері.

Однією з важливих технологій оцінювання у 1-4 класах НУШ є технологія портфоліо, яка відрізняється від традиційних методів оцінювання тим, що забезпечує вчителя обґрунтованою інформацією про процес і результати навчальної діяльності учнів. До портфоліо педагоги нашої школи долучають малюнки, діагностичні та інші письмові роботи, їх результати, а також результати творчої роботи учнів.

Результати завершального (підсумкового) оцінювання досягнень учнів педагоги НУШ фіксують у Класному журналі і свідоцтвах досягнень учнів за результатами виконання діагностичних робіт, розроблених з урахуванням обов’язкових результатів навчання другого циклу (3-4 клас) Державного стандарту початкової освіти.

Свідоцтво досягнень для 3-4 класу СКЛАДАЄТЬСЯ З ДВОХ ЧАСТИН:

Частина 1. Наскрізні вміння – оцінюються за вербальною шкалою.

Частина 2. Загальні результати з навчальних предметів – оцінюються за рівневою шкалою. Заповнюються наприкінці  року.

У свідоцтві досягнень Карабуля Н.О., Касаджик А.Ф., Москальова Л.Г., Тимошенко С.П. фіксують розгорнуту інформацію про навчальний поступ дітей класу протягом навчального року з усіх предметів, які відповідають визначеним типовою освітньою програмою О. Савченко очікуваним результатам навчання, та надає рекомендації щодо подальшого навчання.

Здобувачі освіти, їх батьки ознайомлені з критеріями, правилами та процедурами оцінювання навчальних досягнень, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

Облік начальних досягнень учнів 6-11класів

 

Всі уроки та виховні заходи мають корекційно-розвиткову спрямованість, яка стимулює в учнів розумову діяльність, пізнавальний інтерес до навчальних предметів. Все це відіграє важливу роль, щодо корекції розумових та фізичних вад учнів з особливими освітніми потребами. Учні володіють необхідними знаннями з усіх предметів в рамках вимог навчальних програм для спеціальної школи. При плануванні уроків всі вчителі приділяють значну увагу індивідуальній роботі з кожним учнем, підбираючи такі методи та прийоми навчання, які б дали змогу кожній дитині оволодіти певними знаннями та навичками.

 

 

ВИХОВНА РОБОТА

 

В жорстоких реаліях воєнного стану в Україні перед освітянами стоїть важливе завдання - об’єднання зусиль педагогічної та громадської спільнот на засадах взаєморозуміння, співробітництва щодо захисту прав та свобод, оволодіння дітьми універсальними цінностями та моделями поведінки, які складають основу світової культури.

Відповідно до Закону України «Про освіту», Концепції Нової української школи виховання є невід’ємною складовою освітнього процесу, є наскрізним процесом, охоплює усі сфери шкільного життя і має ґрунтуватися на цінностях.

 

 

Виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу і ґрунтується на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях Українського народу, цінностях громадянського (вільного демократичного) суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини і громадянина, принципах, визначених Законом України «Про освіту», та спрямовується на формування:

- відповідальних та чесних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;

- поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина; нетерпимості до приниження честі та гідності людини, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якою ознакою;

- патріотизму, поваги до державної мови та державних символів України, поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних цінностей, нематеріальної культурної спадщини Українського народу, усвідомленого обов’язку захищати у разі потреби суверенітет і територіальну цілісність України;

- усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення, проявів корупції та порушень академічної доброчесності;

- громадянської культури та культури демократії;

- культури та навичок здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;

- прагнення до утвердження довіри, взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- почуттів доброти, милосердя, толерантності, турботи, справедливості, шанобливого ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії;

- культури свободи та самодисципліни, відповідальності за своє життя, сміливості та реалізації творчого потенціалу як невід’ємних складників становлення особистості.

Важливим компонентом оновлення виховної системи школи, як зазначається у Концепції «Нова українська школа», є створення комунікативного простору. Розробка та реалізація моделей співпраці педагогів, батьків, учнів є необхідним практичним кроком при переході на громадське - державне управління освітою. Виховання патріота, людини з інноваційним типом мислення, з почуттям громадянської відповідальності є одним із пріоритетних напрямів державної освітньої політики. Виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу в нашій школі та спрямовує на формування:

– патріотизму, поваги до державної мови та державних символів України, дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних цінностей, традицій і надбань Українського народу;

– усвідомленої громадянської діяльності з вектором добро творчості;

– поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина; нетерпимості до приниження честі та гідності людини, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;

– усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення, проявів корупції та хабарництва, усвідомленого обов’язку у разі потреби захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

– культури демократії;

– навичок здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;

– прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

– почуттів доброти, милосердя, толерантності, терпимості, шанобливого ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії.

Календарні плани роботи у виховних групах сплановані відповідно до річного плану роботи закладу. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: національно-патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають в себе календарні традиційні шкільні свята, заходи, участь у конкурсах, фестивалях, заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя.

Головною метою виховної роботи в закладі є виховання особистості із сформованими життєвими компетенціями, формування громадянина, духовно і морально зрілої особистості, яка успішно самореалізується в соціумі.

Враховуючи, що виховати компетентну особистість можна тільки активною та продуктивною діяльністю, особистою творчістю, важливим моментом реалізації завдань тематичних тижнів є пізнавально-продуктивні справи: виховні години, години спілкування, години національно-патріотичного виховання, години інформування, ділові та інтелектуально-пізнавальні ігри, вікторини, цікаві зустрічі,

екскурсії тощо.

Національно-патріотичне виховання

Наказом МОН України від 06.06.2022 №527 затверджено Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України до 2025 року.

Серед основних складових національно-патріотичного виховання в Концепції відокремленні громадянсько-патріотичне, духовно-моральне, військово-патріотичне та екологічне виховання.

Метою національно-патріотичного виховання  визначено становлення самодостатнього громадянина-патріота України, гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування духовних і культурних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування активної громадянської позиції, утвердження національної ідентичності громадян на основі духовно-моральних цінностей Українського народу, національної самобутності.

З метою національно-патріотичного виховання, формування духовного та морального світогляду учнів проводилися тематичні тижні. У І семестрі було проведено 16 тижнів. А у ІІ семестрі було проведено  лише 6 тематичних тижнів.

Сприяла розвитку різних типів обдарувань участі здобувачів освіти у підготовці та проведенні загальношкільних заходів:

- свято Першого дзвоника;

- День народження школи, «НІОСа»;

- «Свято осені»;

- «Свято Нового року»;

- «День Святого Миколая»;

- «День самоуправління»;

- «День іменинника» та інші.

В режимі другої половини дня особливої значимості надається підготовці домашніх завдань. Адже від того, як діти закріплять, повторять, набудуть практичних навичок, залежить їх активність на уроці. При цьому увага акцентується на дотриманні основних вимог, які характеризують сучасне заняття і передусім його результативність (створення сприятливих умов для занять, забезпечення учнів необхідним дидактичним матеріалом, поєднання індивідуальної роботи учнів із фронтальною, груповою, використання активних форм роботи з школярами тощо).

Вихователі початкових класів практикують проведення нетрадиційних форм самопідготовки, а саме: подорожі у різні пори року, подорожі по знайомих казках, на невідомі острови, космічні подорожі, по цікавих сторінках Інтернету, за сонячними промінчиками тощо.

Вихователі середніх та старших  класів використовують різноманітні вправи, завдання, спрямовані на розвиток пам’яті, мислення. Практикують проведення самопідготовки з елементами інтеграції, використовуючи вправи «Знайди помилку», «Так – ні», «Знаю - не знаю», шукають нові шляхи покращення занять самопідготовки, широко впроваджують ІКТ.

У позаурочний час  вихователі  закладу продовжують корекційну роботу, (мовний матеріал виховних заходів, матеріал побутової мови, а також матеріал, пов'язаний з вивченням загальноосвітніх дисциплін).

Вихователі працюють у співпраці з учителями - предметниками і вчителями індивідуальної роботи. Ця співпраця виражається у спільному плануванні, проведенні заходів, в єдиних вимогах до навчання і виховання учнів, з  взаємовідвідування  уроків, самопідготовки.

Усі вихователі знають стан слуху і вимови дітей, індивідуальні можливості кожного учня і використовують це у своїй роботі. На початку самопідготовки вони проводять фонетичну зарядку, мовні п'ятихвилинки, діти промовляють скоромовки, чистомовки. Велику увагу приділяють вихователі практичній діяльності дітей. Залучення дітей до різних видів діяльності формує в них активне ставлення до навколишнього світу, є умовою компенсації розладу слуху  та мови й адаптації до умов життя в суспільстві.

Вихованню компетентної особистості, створенню своєрідного мікроклімату в закладі сприяє:

розвиток соціальної активності учнів: в школі діє сучасна модель учнівського самоврядування. Шкільне об’єднання НІОС: «НЕВГАМОВНІ» (1-4 класи) та «ПІДЛІТОК» (5-12 класи). Самоврядування в закладі спрямоване на розвиток ініціативи, можливості розкриття організаторських здібностей окремих особистостей, підготовку та проведення різноманітних заходів у відповідності до потреб та інтересів вихованців з особливими освітніми потребами.

Основними завданнями шкільного об’єднання є:

➢ забезпечення виконання учнями своїх обов'язків;

➢ активне залучення до всіх сфер життя учнівського колективу.

➢ реалізація в перспективі принципу: жодного підлеглого – усі відповідальні.

➢ поєднання самодіяльності дітей з керівництвом дорослих.

Демократично обраний президент та учнівський парламент, що організовує свою роботу через п’ять  комісій. Керує роботою та надає практичну допомогу заступник директора  з навчальної роботи Чернігова А.С..

З метою залучення школярів до організації та покращення своєї життєдіяльності щотижня проводяться класні збори, робочі лінійки, засідання учнівського парламенту.

Антибулінгова політика закладу.

Питання запобігання та виявлення випадків жорстокого поводження з дітьми регулюється Законом України «Про охорону дитинства», де статтею 10 визначено, що кожній дитині гарантується право на свободу, особисту недоторканність та захист гідності. Дисципліна і порядок у сім’ї, навчальних та інших дитячих закладах мають забезпечуватися на принципах, що ґрунтуються на взаємоповазі, справедливості та виключають приниження честі і гідності дитини.

Концепцією Нової української школи передбачено формування ціннісного ставлення і судження у школярів, вміння вибудовувати доброзичливі і толерантні стосунки із учасниками освітнього процесу. Закон України «Про освіту», зокрема стаття 53, визначає право здобувачів освіти на захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти.

Діяльність педагогічного колективу щодо запобігання та протидії булінгу (цькування) в закладі  згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькуванню) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020р. за №111/34394, затверджено Порядок реагування на випадки булінгу (цькування) та Порядок застосування заходів виховного впливу були спрямовані на:

- визначення та реалізацію необхідних заходів, способів і методів булінгу (цькування) та (або) потенціальних ризиків його виникнення;

- виявлення булінгу (цькування) та (або) потенційних ризиків його виникнення;

- визначення та реалізація необхідних заходів, способів і методів вирішення ситуацій булінгу (цькування) та/або усунення потенціальних ризиків його виникнення.

2. Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу (цькування) в закладі ґрунтується на принципах:

- недискримінації за будь-якими ознаками;

- насильницької поведінки в міжособистісних стосунках;

- партнерства та підтримки між педагогічним колективом закладу і батьками

малолітнього чи неповнолітнього здобувача освіти;

- особистісно-орієнтованого підходу до кожної дитини;

- розвитку соціального та емоційного інтелекту учасників освітнього та виховного процесу;

- гендерної рівності;

3. Завданнями діяльності педагогічного колективу щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в школі є:

- створення безпечного освітнього середовища в закладі, що включає психологічну та фізичну безпеку учасників освітнього  процесу;

- визначення стану, причин і передумов поширення булінгу (цькування) в школі;

- підвищення рівня поінформованості учасників освітнього та виховного процесу про булінг (цькування);

- формування в учасників освітнього  процесу нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, усвідомлення боулінгу (цькування) як порушення прав людини;

- заохочення всіх учасників освітнього  процесу до активного сприяння запобіганню булінгу (цькуванню).

Створенню своєрідного мікроклімату в закладі сприяє:

- залучення до здорового способу життя, правового виховання, заходів з профілактики правопорушень.

З метою запобігання правопорушенням, недопущення вчинення школярами протиправних дій та їх захисту від усіх форм насильства, забезпечення змістовного дозвілля учнів в позаурочний час та вихідні дні, а також для посилення контролю за організацією роботи з морально-правового виховання учнів, працює рада з профілактики правопорушень, створено банк даних учнів, що стоять на внутрішньо шкільному обліку, сплановано роботу з ними, посилено контроль за відвідуванням учнями навчальних занять, щотижня аналізується стан відвідування та проводиться індивідуально-виховна робота з даною категорією дітей. Щороку, з метою запобігання проявів порушення законів, організовуються зустрічі з представниками Болградської  поліції у справах дітей. Як результат, у нас жодна дитина не стоїть на обліку у поліції.

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС В УМОВАХ КАРАНТИНУ ТА ВОЄННОГО СТАНУ

  Цей навчальний рік видався дуже незвичайним і важким у зв'язку з пандемією COVID-19. Двадцять четвертого лютого 2022 року в Україні було введено воєнний стан – Президент підписав Указ №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який підтримано Верховною Радою України. Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, загрози державній незалежності, територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям і органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень. МОН закликало громадян зберігати спокій і розсудливість.

        Від початку наш заклад проводив навчання в дистанційній формі. Для забезпечення відповідного режиму діяльності педагоги нашої м/к надавали освітні послуги у встановлених обсягах, відповідно до визначених освітніх програм і планів. Ми мали довгі канікули та дистанційне навчання.

       На засіданнях МО  у 2021/2022 роках розглядалися нормативно-правові документи щодо організації освітнього процесу в закладах освіти, про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів, актуальні проблеми методики викладання шкільних дисциплін,  інформація стосовно проведення навчальних позакласних занять обговорення педагогічної літератури, книг, педагогічних видань тощо.  Всі члени МО ознайомились з нормативно-правовими документами, науково методичними рекомендаціями.

Згідно плану індивідуальної роботи кожного дня проводилося:

1. Моніторинг стану захворюваності учнів класу.

2. Розробка і розміщення у соціальній мережі Viber завдань та відео –супроводу пояснення матеріалу  для учнів.

3. Індивідуальні консультації для батьків в онлайн – режимі.

4. Перевірка виконаних завдань.

5. Інструктаж батьків та учнів щодо організації дистанційної форми навчання  та надання роз`яснювальної інформації щодо виконання завдань дистанційної форми навчання у Viber.

6. Підготовка до онлайн – консультацій в умовах навчання в дистанційній формі.

7. Правила поведінки під час повітряної тривоги.

8. Правила поводження з вибухонебезпечними предметами.

Протягом даного періоду  педагоги працювали над самоосвітою:

1.       Вивчалися освітні платформи для роботи.

2.       Опрацьовано Методичні поради щодо організації освітнього процесу .

                                       СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Сьогодні всі учасники освітнього процесу більш, ніж будь-коли раніше, потребують психологічної підтримки і допомоги. Психологічна служба в закладі функціонує - як єдина система, яка сприяє створенню умов для інтелектуального і соціального розвитку здобувачів освіти, збереження психічного здоров’я та надання психологічної підтримки всім учасникам освітнього процесу. Психологічний супровід учнів  з вадами слуху та мови у школі ведеться в напрямку діагностики, розвитку та корекції, профілактики, соціально-психологічної освіти та консультування дітей та дорослих. З метою забезпечення високої ефективності освітніх реформ, усвідомлюючи важливість радикальних змін у всіх сферах життя, опановуючи інноваційні методи і технології працівники психологічної служби у своїй практичній діяльності використовують різні форми та методи роботи: розвивальні, групові та практичні заняття,  інтерактивні ігри, консиліуми, «години психолога», презентаційні заняття, просвітницько-профілактичні зустрічі, уроки – застереження, години спілкування. Практичний психолог Широкова Л.В. і соціальний педагог Ротар С.А. здійснювали свою  діяльність відповідно особистих річних планів, які були складені з обліком проблеми закладу. У зв'язку із дією в країні воєнного стану робота психологічної служби школи  у ІІ семестрі велась у дистанційному форматі.

Психологічний стан та психічне здоров’я під час військових дій є вкрай важливим. Багато людей переживають виснаження, спустошення, втому, відчувають тривогу й паніку. Психолог сформулювала корисні поради, як опанувати себе в критичних умовах, як допомогти близьким та підтримувати здоровий психічний стан в критичних умовах. Всі учасники освітнього процесу отримували індивідуальну психологічну допомогу ( консультації,поради, рекомендації, цікаві вправи, корисні посилання та відео)  за допомогою соціальної мережі “Вайбер” .

Були розроблені та надані батькам такі поради: ”Як пережити кризу та зберегти спокій”,“Екстренна валіза”,“Евакуація”,“Як розважати дітей в умовах ізоляції”,“Як говорити про війну з дітьми”,“Дитячий рюкзак безпеки”,Довідкове бюро “Як опанувати себе та не зірватися на дитині”,Що сказати дитині замість “Нема чого боятися” . Пріоритетним напрямом в роботі залишається превентивні заходи з попередження злочинів,правопорушень та подолання негативних явищ в учнівському середовищі. Такі явища, як тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія, бездоглядність, булінг,  є безпосередніми об’єктами профілактичної діяльності працівників  соціально - психологічної служби.

Діяльність соціального педагога Ротар С.А. в умовах воєнного стану була направлена на створення умов для психологічного комфорту та безпеки дитини, задоволення її потреб за допомогою соціальних, правових, психологічних, медичних, педагогічних механізмів попередження та подолання негативних явищ у сім’ї та школі. Протягом навчального року робота була спрямована на реалізацію завдань: 

- Виявлення інтересів та потреб вихованців, труднощів та проблем,відхилень у поведінці, рівнях соціальної захищеності та адаптації до соціального середовища. 

- Прийняття заходів, щодо соціального захисту, допомоги та підтримки учневі, реалізація прав і свобод особистості. 

-  Сприяння створенню обстановки психологічного комфорту та безпеки особистості, яка навчається в  спеціальній школі, сім'ї, навколишньому соціальному середовищі. 

- Профілактика асоціальної поведінки та правопорушень, охорона життя та здоров'я. 

- Координація взаємодії педагогів, батьків .

- Надання дитині компетентної допомоги у саморозвитку та самореалізації в процесі сприйняття світу та адаптації в ньому.

- Пропаганда здорового спосіб життя.

- Виховання, взаєморозуміння та взаємодопомоги між учнями та їх батьками або особами, які їх замінюють (опікунами).

У закладі систематично велась робота з дітьми, які стоять на шкільному обліку. З ними проводилась відповідна робота: профілактичні бесіди, розмова з вчителями, вихователями з приводу поведінки на уроках та заняттях. Працюють соціальний педагог та практичний психолог у тісної взаємодії з адміністрацією, методичною та медичною службами, педагогічним колективом закладу.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ХАРЧУВАННЯ

Протягом 2021-2022 навчального  року (до введення воєнного стану) в режимі роботи закладу  значна увага приділялася організації раціонального, збалансованого харчування учнів. Робота адміністрації та колективу школи була спрямована на зміцнення матеріально-технічної бази харчоблоку, удосконалення різноманітності раціону харчування, виховання культури прийому їжі, пропаганді здорового способу життя.

У школі організовано 5-ти разове харчування за рахунок бюджетних коштів. Вартість харчування у 2020 - 2021   році складала приблизно  100 грн. на одну дитину на день. Кожен прийом їжі, її енергетична цінність відповідала віку, стану здоров’я учнів, рівню енергетичних витрат і нормам харчування.

Харчування учнів закладу організовано на основі циклічного перспективного меню, яке погоджено Держпродспоживслужбою. Перспективне меню складається  з урахуванням сезонності та наявності сезонних продуктів: свіжих овочів, фруктів, ягід, квашених овочів, соків, сухофруктів.

Дієтична сестра Мокан О.М. постійно приділяла увагу правильному поєднанню продуктів і страв у кожному з прийомів їжі, щоденно складала меню-розкладку на кожний наступний день тижня з урахуванням перспективного меню й картотеки страв. Працівники харчоблоку вчасно проходять профілактичні медичні огляди, добре володіють технологією приготування їжі та санітарно-епідеміологічними нормами. Їжа в їдальні завжди свіжоприготовлена, доброякісна, має привабливий вигляд і гарні смакові якості. Харчоблок має достатню кількість необхідного технологічного та холодильного обладнання. У школі оформлено інформаційний стенд  для учнів, який містить щоденне меню з переліком страв та їх виходом, рекомендації учням щодо правильного та збалансованого харчування та стенд НАССР.

МЕДИЧНИЙ СУПРОВІД ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази.

Для якісного медичного забезпечення учнів і працівників у навчальному закладі обладнаний медичний  та стоматологічний кабінети, де працюють  лікар – стоматолог та медсестра, які організовують систематичне та планове медичне обслуговування вихованців. Проводять санітарно-просвітницьку роботу серед учасників навчально – виховного процесу.

Щорічно згідно графіка на базі школи діти проходять медичне обстеження вузькими спеціалістами. Відповідно до результатів медичного огляду учнів, у школі формуються медичні групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. За уроками фізичного виховання систематично проводиться медико-педагогічний контроль.

Працівники школи щорічно проходять поглиблений медичний огляд за графіком медичної установи. Медичний персонал здійснює контроль за своєчасним проходженням обов’язкового медичного огляду та оформленням індивідуальних санітарних книжок. Курсова перепідготовка та атестація медичного персоналу проводяться своєчасно згідно вимог. Обсяги й різновиди медикаментів відповідають нормативним вимогам, постійно оновлюються за рахунок державного бюджету. Усі медикаменти перевіряються на термін придатності та сертифікованість. Невикористані препарати в разі закінчення терміну придатності списуються в установленому порядку.

Питання стану здоров’я дітей постійно розглядається на нарадах при директорові, педагогічних радах, на постійних поточних нарадах педагогів. Частина заходів обов’язково містить виступи медичних працівників (просвітницького, інструктивного характеру). Робота по збереженню та зміцненню здоров’я учнів спрямована на вирішення питань створення комфортності, психоемоційного благополуччя, позитивного мікроклімату для кожної дитини, збереження, зміцнення фізичного, психічного, духовного здоров’я дітей шляхом комплексного розв’язання медично-соціальних завдань з урахуванням індивідуальних особливостей дитини.

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ В ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ШКОЛИ

У школі протягом року діяла система управління охороною праці.

1. Інженером з ОП Худолєєвим Ю.Ф. було розроблено план заходів з ОП.

2. У серпні видано наказ про призначення відповідальних за охорону праці та пожежну безпеку в підрозділах школи; перевірено стан техніки безпеки та підписані акти на дозвіл проведення навчальних занять у кабінетах фізики, інформатики, трудового навчання, у спортивній кімнаті, кабінеті ритміки.

3. Інженером з ОП перевірено журнали реєстрації інструктажів з учнями. Класні керівники провели з учнями вступний інструктаж із записом у класних журналах .

4. У вересні проведено періодичний інструктаж з ОП та пожежної безпеки з педагогами та технічним персоналом з записом у журналах реєстрації інструктажів з питань ОП на робочому місці та пожежної безпеки. З усіма працівниками закладу періодично (1раз на 6 місяців; 1 раз на 3 місяці – для робіт з підвищеною небезпекою) проводився повторний інструктаж з ОП на робочому місці та 1 раз на рік - інструктаж з пожежної безпеки.

5. З щойно прийнятими працівниками проводився вступний інструктаж .

6. Кожного дня проводився огляд стану меблів, цілісності вікон, дверей.

7. Постійно контролювався стан освітлення навчальних кабінетів, спальних кімнат, котельні, пральні, кухні. У листопаді - квітні контролюється температурний режим приміщень закладу.

8. Систематично проводилося спостереження за станом будівель і споруд. Результати оглядів заносяться в технічний журнал з експлуатації будівель і споруд.

10. Постійно перевіряється стан електробезпеки, дотримання вимог техніки безпеки при експлуатації об’єктів підвищеної безпеки (котельня), ємкостей, які працюють під тиском (кухня, пральня).

           Дотримання правил пожежної безпеки:

Щорічно наказом директора «Про пожежну безпеку» призначаються:

- відповідальний за протипожежну безпеку – заступник директора з АГР;

Працівники під час прийняття на роботу і щорічно за місцем роботи проходять інструктаж з питань пожежної безпеки. Оновлюються та затверджуються плани евакуації.

З 2020 у спальному корпусі та дошкільному відділені працює Система пожежної сигналізації та Система оповіщення про пожежу і управління евакуацією людей. Станом на сьогоднішній день у закладі в наявності 43 вогнегасники. Ведуться журнали обліку вогнегасників, Кожного року наявні вогнегасники перезаряджаються. Проводяться практичні заняття з набуття навичок користування вогнегасниками. Всі евакуаційні виходи знаходяться в належному стані. Укомплектовані 3 пожежних щита. Постійно проводиться огляд стану приладів та устаткування системи електромережі щодо їх відповідності технічним вимогам. Щорічно проводяться заміри опору ізоляції та заземлення електрообладнання. Регулярно проводиться перевірка протипожежного стану школи інженером з ОП, робітниками з обслуговування будівель та споруд.

З вихованцями систематично проводяться бесіди з безпеки життєдіяльності.  Наказом директора створена постійно діюча комісія для розслідування нещасних випадків. Ведеться журнал реєстрації потерпілих від нещасних випадків невиробничого характеру. Складаються акти форми НТ. Серед працівників проводяться інструктажі з техніки безпеки життєдіяльності. Запобігання дитячому травматизму. Керуючись Законом України «Про дорожній рух», у школі проводиться комплексна робота щодо дотримання правил охорони життя та попередження дитячого травматизму. Регулярно проводиться профілактична робота серед учнів щодо запобігання дитячого дорожньо-транспортного травматизму із залученням працівників Національної поліції. Адміністрація закладу здійснює контроль за своєчасним виконанням ремонтних робіт, створенням комфортних умов для праці, навчання та виховання дітей, суворим дотриманням державних санітарних правил і норм безпеки життєдіяльності. З метою збереження життя та здоров’я вихованців в навчальному закладі проводиться належна роз’яснювальна та профілактична робота серед дітей, вивчаються правила безпеки життєдіяльності. Всі випадки травматизму фіксуються в журналі та оформлюються актами за формами Н-Н. Документи оформлюються відповідно до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 №616. Акт за формою Н-Н доповнюється управлінськими наказами про результати розслідування. З педагогічними працівниками, в присутності яких допущено травматизм дітей під час навчально-виховного процесу, проводяться позапланові інструктажі. Питання щодо упередження дитячого травматизму та формування навичок безпечної поведінки як в повсякденному житті, так і в надзвичайних ситуаціях розглядаються на педрадах, нарадах при директорі. Виховні заходи з питань безпеки життєдіяльності сприяють формуванню стереотипу поведінки дитини щодо безпечного поводження в різних ситуаціях. З метою посилення контролю за учнями та виконанням ними правил безпеки життєдіяльності під час перерв та упередження дитячого травматизму організовано чергування педагогів і у шкільному корпусі, і на шкільному подвір’ї. Згідно з Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, яке затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563, організовано роботу щодо навчання та перевірки знань з питань охорони праці та поведінки учнів під час трудового навчання,  екскурсій з відповідними записами, в журналах реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності та в класних журналах.

 

       МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

За звітний період матеріально-технічна база закладу покращилась у деяких напрямках: здійснено косметичний ремонт  майже у всіх приміщеннях закладу; придбано меблі, техніка та навчальне обладнання для 1 класу НУШ; застелений лінолеум в класній кімнаті середньої дошкільної групи.

Педагогічним колективом закладу  обрана нова методична проблема: «Створення єдиного освітньо – корекційного та інформаційно – розвивального простору, як необхідної складової формування компетентної життєтворчої особистості».

У 2022 – 2023 навчальному році педагогічний колектив буде опрацьовувати наступний напрямок проблеми: Використання інформаційно – розвивальних технологій в навчально – виховному процесі – складова забезпечення життєвої компетентності  дітей та педагогів.