Комунальний заклад "Болградська спеціальна школа Одеської обласної ради"

Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами:

  Заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного планів. У плані роботи відображаються найголовніші напрями роботи Закладу, визначаються перспективи його розвитку. Плани роботи затверджуються педагогічною радою Закладу та погоджуються з галузевим управлінням

          Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Для учнів з вадами фізичного розвитку, які виявили особливі здібності у вивченні певних предметів, а також для учнів із значними прогалинами у знаннях учителі складають індивідуальні навчальні плани. Робочий навчальний план Закладу погоджується педагогічною радою  навчального закладу і затверджується галузевим управлінням. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

 Відповідно до робочого навчального плану Закладу педагогічні працівники самостійно добирають програми, спеціальні підручники, навчальні посібники, яким надано гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, педагогічні технології, що мають забезпечувати отримання освіти на рівні державних стандартів, виконання інших статутних завдань.

Заклад здійснює навчально-виховний процес за семестровою формою навчання.

 Зарахування учнів (вихованців) до Закладу здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, направлення галузевого управління, витягу з протоколу психолого-медико-педагогічної консультації, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу). У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України зразка.

 Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачено робочим навчальним планом.

- Навчальні заняття у Закладі розпочинаються, як правило, 1 вересня і закінчуються:

-  у підготовчих, перших класах – 25 травня;

-  у всіх інших – 31 травня.

- Відволікання учнів за рахунок навчального часу для виконання і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання забороняється (крім випадків передбачених законодавством України).

- Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш  30-ти календарних днів. Для учнів перших класів установлюється додаткові тижневі канікули.

 Тривалість уроку у школі складає:

-  у підготовчому та першому класах – 35 хвилин;

-  у другому та четвертих класах – 40 хвилин;

-  у всіх інших – 45 хвилин;

- Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, узгоджується з профспілковим комітетом  і затверджується директором. Тижневий режим роботи Закладу фіксується у розкладі уроків.

- Крім різних форм обов’язкових навчальних занять у Закладі проводяться індивідуальні заняття з розвитку слухового сприймання, групові, факультативні, додаткові та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, їхнє виховання та розвиток творчих здібностей і обдаровань.

- Письмові домашні завдання у початкових класах не обов’язкові. Вони можуть даватись учням з урахуванням корекційних, психофізіологічних і педагогічних вимог та індивідуальних особливостей учнів.

- Семестрові, річні та підсумкові оцінки виставляються обов’язково. У документі про освіту (свідоцтво, атестат) вносяться оцінки відповідно до загальноприйнятої системи оцінювання знань учнів.

Семестрові, річні оцінки оголошуються класними керівниками.

- Порядок переведення і випуск учнів Закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України.

- При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики та розвитку мови.

- Учням, які закінчили певний ступень навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

-  по закінченні початкової школи – табель успішності

-  по закінченні основної школи – свідоцтво про неповну  середню освіту,

-  по закінченню навчального закладу – атестат про повну середню освіту.

За успіхи у навчанні для учнів встановлюються  різні форми морального і матеріального  заохочення.

 -У Закладі під керівництвом лікарів проводиться лікувально-профілактичні заходи, які передбачають профілактику соматичних захворювань, підтримання належного рівня психічної активності і працездатності, контроль за фізичним розвитком дітей. З цією метою здійснюється корекційно – відновлювальна робота, спрямована на максимальне збереження залишкового слуху дітей, радіометричне і аудіо логічне обстеження, спостереження за динамікою слухової функції учнів.

- Два рази на рік проводяться поглиблені медичні огляди дітей. Результати їх заслуховуються на педагогічних радах.

 -Лікувально-відновлювальна робота ведеться за двома напрямками:

-  посилена медична корекція основного дефекту;

-  копіювання соматичних захворювань.

 - Медична корекція основного дефекту передбачає специфічну медикаментозну фізіокліматотерапію, спеціальну лікувальну фізкультуру, застосування звукопідсилюючого обладнання.

Діти з супутніми хронічними соматичними захворюваннями одержують курси відповідного лікування.

 - Медичні і педагогічні працівники під час занять та в позаурочний час здійснюють динамічне спостереження за дітьми. Для визначення індивідуального підходу до дитини узагальнюються дані медичного і психолого-педагогічного спостережень. На їх основі уточняється режим навчання вихованців. Результати динамічного, медичного й психолого-педагогічного спостережень обговорюється на засіданнях шкільної психолого – медико - педагогічної комісії, педагогічної ради.

- З урахуванням фізичних та інтелектуальних можливостей дітей лікарі спільно з педагогами приймають обґрунтовані рішення щодо профілів трудового навчання, реальних можливостей працевлаштування випускників чи форм подальшого професійного навчання.

 

- Медичний персонал ознайомлює вчителів, вихователів і батьків з наслідками поглибленого медичного огляду, санітарно-гігієнічним режимом Закладу, клінічними проявами аномалій розвитку, особливостями навчання й поведінки дитини, здійснює роботу з санітарно-гігієнічного виховання дітей.